Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. I – Orderbevestiging

1.1 Enkel een door de verkoper ondertekende orderbevestiging is bindend voor de verkoper. De uitvoering van de opdracht gebeurt overeenkomstig de Algemene Verkoopvoorwaarden vermeld op de bestelbon en/of de facturen, uitgezonderd de eigen voorwaarden van de klant, ook als deze voor, tijdens of na de bestelling zijn meegedeeld. De verkoopovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de verkoper. Het begin van de uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud wordt uitgevoerd.

1.2 Alle annuleringen van bestellingen moet schriftelijk gebeuren. Deze is slechts geldig na schriftelijke aanvaarding door de verkoper. Bij annuleringen is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de totale prijs van de bestelling, onder voorbehoud van bijkomende kosten voor specifieke producties. Deze forfaitaire vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en eventuele winstderving.

Art. II – Omschrijving van de te leveren goederen

2.1 De goederen worden geleverd zoals aangegeven op de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

Art. III – Prijsoffertes

3.1 Offertes worden steeds ter informatie opgesteld en zijn vrijblijvend. De aan de klant gefactureerde prijzen komen overeen met de in de catalogus vermelde prijzen, die van toepassing zijn op het moment van bestelling.

3.2 De prijzen in de catalogus zijn exclusief rechten, belastingen en leveringskosten, transport en verzekering. De prijzen zijn die vermeld in de catalogus, tenzij de verkoper verplicht is deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten als gevolg van een wijziging in de kostenstructuur. Deze prijswijziging zal aan de klant worden meegedeeld bij het plaatsen van de bestelling en voor de levering.

Art. IV – Leveringstermijnen

4.1 Leveringstermijnen worden louter ter informatie vermeld en zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk anders door de partijen is overeengekomen. Elke vertraging in de uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot boetes, schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst.

Art. V – Controle – garantie

5.1 De koper verbindt zich ertoe de goederen onmiddellijk na levering te onderzoeken.

5.2 Eventuele transportschade en/of defecten tijdens het transport moeten onmiddellijk na ondertekening voor ontvangst op de vrachtbrief worden gemeld; Onzichtbare transportschade moet binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk worden gemeld. Klachten in verband met schade of verlies als gevolg van transport kunnen niet langer later in behandeling worden genomen (CMR-voorwaarden).

5.3 Andere onzichtbare schade / verborgen gebreken bij aflevering kunnen alleen worden vervangen als deze binnen een redelijke termijn worden gedetecteerd en binnen 8 dagen na ontdekking worden gemeld.

5.4 De garantie van de verkoper is uitsluitend beperkt tot de vervanging van producten die defect zijn gebleken, met uitsluiting van enige andere schadevergoeding of schadeloosstelling.

5.5 Voor al onze producten geldt ook een garantie van 12 maanden tegen fabricagefouten. Deze garantie op het product is beperkt tot de herstelling van het product, de vervanging van defecte onderdelen of de vervanging van het product in zijn geheel, wat allemaal door ons wordt bepaald.

5.6 De klant kan geen aanspraak maken op vervangingen of herstellingen in geval van verkeerde montage, oneigenlijk gebruik, verkeerd onderhoud of onjuiste aanpassing van de producten. Vervanging of herstellingen zijn ook onderworpen aan een strikte naleving van de betalingsvoorwaarden. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de verkochte goederen, noch voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik voor andere dan de gewoonlijk toegepaste doeleinden.

Art. VI – Eigendomsoverdracht

6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat het totale bedrag, de kosten en de interesten volledig zijn betaald.

6.2 Bij verzending door de verkoper gebeurt de levering voor risico van de verkoper, overeenkomstig de CMR-voorwaarden. Indien de koper voor het transport aansprakelijk is, geschiedt de levering voor risico van de koper, die zich tegen eventuele schade verzekert.

6.3 Indien de koper dit wenst, kan hij zich verzekeren tegen foutieve bestellingen zoals voorgesteld op het bestelformulier en aangegeven in de catalogus.

Art. VII – Betaling

7.1 Tenzij anders vermeld, zijn de facturen betaalbaar in Eghezée.

7.2 Het factuurbedrag moet netto betaald worden. Korting- en bankkosten worden in rekening van de koper gebracht. Korting voor onmiddellijke betaling kan alleen worden verrekend als dit vooraf is overeengekomen.

7.3 Bij niet-betaling op de vervaldag wordt automatisch en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse interest van 12% aangerekend tot de volledige betaling. In geval van gehele of gedeeltelijke of niet behoorlijk gemotiveerde wanbetaling van de factuur op de vervaldag, wordt het openstaande saldo verhoogd met 12% na niet-sluitende ingebrekestelling door middel van een forfaitaire schadevergoeding met een minimum van EUR 124 en een maximum van EUR 1.860, zelfs na aanvaarding van termijnen.

7.4 Bij niet-betaling op de vervaldag van één en slechts één factuur wordt het verschuldigde saldo op alle andere facturen, ook al zijn deze nog niet opeisbaar, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

7.5 Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopvoorwaarden. Alle kosten van incasso en vorderingen voor een geaccepteerde of geweigerde wisselbrief zijn voor rekening van de koper.

7.6 Zonder wijziging van het bepaalde in artikel 5.1 dient over een eventueel factuurgeschil binnen 8 dagen na ontvangst een klacht te worden ingediend.

Art. VIII – Garanties

8.1 Indien het vertrouwen van verkoper in de kredietwaardigheid van de koper op de proef wordt gesteld door middel van gerechtelijke uitvoeringshandelingen tegen de koper en/of andere aantoonbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van zijn verplichtingen door de koper in twijfel kunnen trekken en/of kunnen wegnemen, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper passende garanties te eisen. Indien de koper weigert toestemming te verlenen, behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, ook al zijn de goederen reeds geheel of gedeeltelijk verzonden. In dat geval zal een forfaitair bedrag verschuldigd zijn als schadevergoeding conform artikel. 1.2.

Art. IX – Retentierecht

9.1 Tussen de partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de klant die zich in de magazijnen of werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden behouden als zekerheid voor de betaling van het loon dat verschuldigd is voor reeds geleverde goederen.

9.2 Goederen die door de opdrachtgever voor verwerking zijn toevertrouwd of zijn opgeslagen, worden geacht deel uit te maken van dezelfde ondeelbare overeenkomst, ook indien deze overeenkomst in achtereenvolgende fasen werd uitgevoerd.

Art. X – Schuldenregeling

10.1 Alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen zijn bevoegd voor eventuele geschillen.

10.2 De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat bij eventuele geschillen over deze overeenkomst enkel het Belgische recht van toepassing is.

10.3 Alle kosten in verband met het incasseren van de volledige betaling, inclusief honoraria, zijn voor rekening van de koper.